در انتخاب درب موادر متعددي مطرح است كه با توجه به اين موادر انتخاب خود را آسان تر مي كنيد

1- حاظريد چه مبلغي براي خريد درب هزينه كنيد.

2- چه چيزي براي شما اهميت دارد؟‌امنيت و كارايي ؟ زيبايي؟

3-ابعاد درخواستي يا فضاي محل مورد نظر شما چقدر است؟

This entry was posted in . Bookmark the permalink.